Begrepsbruk og terminologi i barnefordelingstvister

Kategori: Barnerett

Publisert: 5. oktober 2017

Ved et samlivsbrudd eller en skilsmisse, hvor partene har felles barn, dukker spørsmålet hvem som skal ha foreldreansvaret, hvor barna skal bo, og hvem barna skal tilbringe tid med, opp. Vår erfaring er at dette er et svært betent tema for de aller fleste foreldre.

Foreldre som har barn under 16 år må iht. barneloven til mekling hos Familievernkontoret i den kommunen barnet bor. For å få anlagt sak for tingretten må man vedlegge en meklingsattest fra Familievernkontoret som ikke er eldre enn 6 måneder, ellers blir saken avvist.

I anledning en eventuell barnefordelingstvist er det greit å ha lest seg opp på terminologien som både advokater, dommere og meklere bruker i prosessen. En rettslig tvist er forvirrende nok, og man trenger ikke i tillegg å oppleve at aktørene ikke «snakker samme språk».

En kort redegjørelse for de viktigste begrepene vi bruker i en slik tvist følger derfor nedenfor.

Foreldreansvaret

Alle avgjørelser som tas i en barnefordelingssak skal tas ut i fra hensynet til barnets beste. Hva gjelder foreldreansvaret er lovens hovedregel at foreldrene skal ha felles foreldreansvar, også etter et eventuelt samlivsbrudd. Dette er også det mest «vanlige» i praksis.

Foreldreansvaret innebærer å ta del i, og ha ansvar for, viktige beslutninger om barnet. Eksempler på dette kan være bestemmelser omkring barnets navn, om innmelding i trossamfunn og ikke minst viktige spørsmål om helsehjelp og medisinsk oppfølging. Forelderen(-e) med foreldreansvar må også samtykke til søknad om pass for barnet og samtykke til flytting av barnet til utlandet.

Fast bosted

Fast bosted har barnet med den forelder det ikke har samvær med. Foreldrene må avtale hvor barnet skal ha fast bosted med bakgrunn i en vurdering av hvor det er til «barnets beste» at barnet for fast.

Den forelderen barnet bor fast hos kan imidlertid ta større avgjørelser om barnets dagligliv, for eksempel om barnet skal gå i barnehage og hvor i landet barnet skal bo. Det er også hos den forelder hvor barnet bor fast, at barnet er registrert i folkeregisteret, mottar post osv. Begrepet fast bosted er det som mange klienter i samtaler med oss kaller «daglig omsorg», et begrep som er litt utdatert og ikke lenger benyttes i retten.

En forelder som har barnet boende fast hos seg kan i tillegg bestemme at barnet skal flytte innenlands. Begge foreldre har imidlertid en plikt til å varsle den andre ved flytting. Fristen er seks uker før flyttingen finner sted.

Samvær

Barnet har etter loven rett til å ha samvær med begge foreldre, selv om foreldrene ikke bor sammen.

Barnet har krav på omsorg og omtanke fra den som er sammen med barnet og den som har samvær med barnet kan selv ta avgjørelser som gjelder omsorgen for barnet under selve samværet. Foreldre som samarbeider godt, kan med fordel avtale at barnet har fast bosted hos den ene forelderen og 50 % samvær med den andre. Oftest ser vi at foreldre som velger denne løsningen velger å ha barnet én uke hver.

Dersom foreldrene finner ut at det beste for barna er å tilbringe mer tid hos den som har fast bosted, har lovgiver kommet med forslag til det som betegnes som «vanlig samvær». I slike tilfelle har barna samvær med den forelder de ikke bor fast hos annenhver helg og én kveld i uka.

Det må påpekes at alle varianter av samværsordninger er «lovlige» såfremt de er til det beste for barna. Foreldrene er ikke bundet til enten å velge 50/50 eller velge «vanlig samvær», de kan selv skreddersy en løsning som passer deres barn og deres liv best.

Avtalefrihet

Foreldrene som går fra hverandre har full avtalefrihet og kan selv bestemme hvem som skal ha foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast og omfang av samvær med den forelder barnet ikke bor fast hos. Da prosessen, både før man havner i retten og under eventuelle rettsforhandlinger, er såpass preget av muligheten for å inngå en avtale og basert på forhandlinger, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat med erfaring på barnefordelingssaker tidlig.

Ofte ser vi at det både barna og foreldrene har behov for like etter et brudd er «ro og orden» og da kan vi som advokater hjelpe dere med å få til en samværsavtale som er rettferdig for alle parter, bra for å få skjermet barna fra «voksenkonflikten» og som fint kan justeres senere, etter som barna blir eldre.

 

Ta kontakt med oss dersom det skulle være behov for rådgivning om foreldreansvar, fast bosted og samvær for dine barn!