Ordningen medfører at skattytere kan opprette en slik konto for gjennom den å investere i aksjefond, børsnoterte aksjer og børsnoterte egenkapitalbevis. Gevinst ved realisasjon av verdipapirene skattlegges ikke i forbindelse med realisasjonen, men først når midlene tas ut av kontoen.

En slik ordning gjør det enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond.

Les mer om ordningen på finansdepartementets hjemmesider.