Arveoppgjør / Skifteoppgjør

Kategori: Arverett

Publisert: 11. desember 2021

Skal du gjennomføre et arveoppgjør?

Hvis du er arving i et dødsbo så er det ofte mange følelser inn i bildet og du har sannsynligvis opplevd et stort personlig tap. Parallelt med dette skal det gjennomføres et arveoppgjør, noe som ofte er en omfattende og komplisert jobb. Dette kan føles tung og uoverkommelig å sette i gang med.

Spørsmål som dukker opp kan underveis i en slik prosess kan være:

Hvor lang tid tar et arveoppgjør?

Hva er forskjellen på privat og offentlig skifte?

Hvilke tidsfrister gjelder i arveoppgjøret?

Hva er uskifte?

Hva er en testamentsarving?

Hva vil proklamafrist si?

Kan man kreve omstøtelse av gaver fra uskiftet bo?

Når foreldes arveretten?

Det er heller ikke sjelden at en arvefordeling for én arvingen kan oppleves som rettferdig, mens den for andre kanskje fremstår som urettferdig. For en arverettsadvokat er det ikke nok å kjenne reglene. Arverettsadvokaten må også ha forståelse for det menneskelige, for følelsene og relasjonene.

Arveloven har regler om hvem som skal arve og hvor mye hver enkelt skal ha. Dersom det finnes et testament etter den avdøde så vil disse reglene kunne fravikes.

Privat ellet offentlig skifte?

Det er et frivillig valg hvorvidt dere som arvinger ønsker et privat eller et offentlig skifte. Et privat skifte innebærer, i motsetning til offentlig skifte, at dere gjennomfører arveoppgjøret selv, uten å involvere det offentlige. Det er da vanlig å engasjere en advokat som trår inn som fullmektig i boet og som kan representere alle arvingene på en nøytral måte.

Kostnadene ved et privat skifte er som regel mye lavere enn ved et offentlig skifte. Et privat skifte vil i de fleste tilfeller også bli gjennomført mye raskere.

Hva er en testamentsarving?

En testamentsarving er en arving som er tilgodesett i avdødes testament og som ikke er ren slektsarving eller ektefelle/samboer.

Testamentsarvingen må kontakte tingretten å påberope seg testamentet innen 6 måneder etter man fikk kunnskap om dødsfallet og testamentets eksistens.

Er du testamentsarving i et arveoppgjør og usikker på hvordan du skal gå fram? Kontakt oss gjerne for bistand.

Proklama

Et vilkår i arveoppgjør som gjennomføres som private skifter er at en, eller flere, av arvingene tar på seg ansvaret for avdødes gjeld. Før man tar på seg et slikt ansvar er det viktig å være sikker på og avklare hvorvidt boets verdier overstiger boets gjeldsforpliktelser.

Hvis dere er usikker på størrelsen på den avdødes gjeld, kan man skaffe seg oversikt ved å utstede et såkalt «preklusivt proklama».

Et preklusivt proklama er en kunngjøring i en lokal avis og i Norsk Lysingsblad hvor alle kreditorer må melde inn sine krav innen 6 uker. Dette medfører at krav som ikke meldes innen fristen, bortfaller. Pante- og skattekrav har noen unntak fra dette.

Gaver gitt mens ektefellen satt i uskiftet bo

Et spørsmål som dukker opp i svært mange arveoppgjør er hvorvidt en gjenlevende ektefelle har delt ut for store gaver uten samtykke fra arvingene. Gjenlevende ektefelle har etter arveloven ikke anledning til å gi gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet. Dette gjelder også gavesalg.

Hvis gjenlevende ektefelle likevel har gitt slik gave og mottakeren forsto eller burde ha forstått at gaven ble gitt i strid med reglene i første ledd, kan hver arving kreve gaven «omstøtt». At en gave «omstøtes» betyr at verdien av gaven tilbakeføres til boet. Kravet må reises ved søksmål innen ett år etter at arvingen fikk kunnskap om gaven.

Foreldelse av arveretten

Hovedregelen er at arveretten foreldes 10 år etter dødsfallet.

Ta gjerne kontakt med oss via kontaktskjemaet for en uforpliktende vurdering av ditt arveoppgjør. Vi har kontorer i Trondheim sentrum og på Frøya.