Eiendom

Momentum Advokat har bred erfaring og særskilt kompetanse innenfor eiendom. Vi kan bistå både private og næringsdrivende klienter innen de fleste eiendomsfaglie tema.

Eiendomsmegling
Se egen side om eiendomsmegling her.

Eiendomsutvikling / reguleringsprosesser
Vi bistår jevnlig aktører i eiendomsbransjen i forbindelse med eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning og strukturering/etablering av eiendomsporteføljer. Vi kan bistå i hele prosessen fra planlegging av kjøp fram til et fremtidig salg eller utleie av eiendommen.

Dette kan, blant annet, dreie seg om etablering av eiendomsselskap, bistand til tomteoppkjøp, tomteutvikling, konsesjonssøknader, fradeling, utvikling av eksisterende eiendomsmasse, eiendomstransaksjoner, etc. 

Vi bistår også private og næringsdrivende eiendomsbesittere i fradelings- og reguleringsprosesser opp i mot kommune, bistand i forbindelse med rulleringer av kommuneplanens arealdel, øvrig plan- og bygningsrett og ekspropriasjonsrett.

Ved bruk av advokat kvalitetssikres og profesjonaliseres denne prosessen. Dette er ofte både kostnads- og tidsbesparende.

Etablering eller sletting av rettigheter i fast eiendom
Ofte vil det, ved overtakelse eller endring av en eiendom, være behov for å etablere nye, overføre eller slette gamle rettigheter eller heftelser. Dette kan for eksempel dreie seg om veiretter, bo- og bruksrettigheter, tillatelse til å oppføre bygg nærmere enn 4-metersgrensen etc.

Våre advokater har lang erfaring i å kartlegge hvordan dette bør utføres på best mulig måte.

Tomtefeste
Innløsning og forlenging av gamle festekontrakter er aktuelt for mange og regelverket er uoversiktlig. Ta kontakt med oss for bistand med formell korrespondanse opp mot fester/bortfester og for å få bistand til innløsning/forlenging av tomtefeste.

Husleie
Husleiesaker knyttet til manglende betaling fra leietaker eller manglende oppfølging av utleiers forpliktelser er det mange av, særlig i Trondheim som er en utpreget studentby, hvor mange huseiere ser det formålstjenlig å leie ut til studenter og hvor mange studenter ønsker å leie bolig.

Bruk av advokat med kompetanse innenfor eiendom og husleierett kan sikre både leietakere og utleiere. Vi kan skreddersy vår bistand til omfanget av tvisten. Dersom kunden tar kontakt tidlig, er det enklere for oss å vurdere sakens omfang og gi et tilbud som er tilpasset omfanget av tvisten.

Avdelingskontor Frøya

Vi har avdelingskontor på Frøya og kan også utføre eiendomsoppdrag der.

Kontakt oss

Ta kontakt ved å benytte skjemaet nedenfor, så hører du fra oss innen kort tid!

Kontakt
Navn
E-postadresse
Telefon
Hva saken gjelder
Avkrysningsbokser *