Eiendom

Momentum Advokat har bred erfaring og særskilt kompetanse innenfor eiendom. Vi kan bistå både private og næringsdrivende klienter innen de fleste eiendomsfaglie tema. Blant annet:

  • Eiendomsutvikling / reguleringsprosesser
  • Seksjonering / reseksjonering
  • Fradeling
  • Arealoverføring / grensejustering
  • Etablering eller sletting av rettigheter i eiendom
  • Tomtefeste
  • Transaksjoner / overføringer
  • Etablering av eiendomsselskap
  • Eiendomsmegling

Eiendomsutvikling / reguleringsprosesser
Vi bistår jevnlig aktører i eiendomsbransjen i forbindelse med eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning og strukturering/etablering av eiendomsporteføljer. Vi kan bistå i hele prosessen fra planlegging av kjøp fram til et fremtidig salg eller utleie av eiendommen.

Dette kan, blant annet, dreie seg om etablering av eiendomsselskap, bistand til tomteoppkjøp, tomteutvikling, konsesjonssøknader, fradeling, utvikling av eksisterende eiendomsmasse, eiendomstransaksjoner, etc. 

Vi bistår også private og næringsdrivende eiendomsbesittere i fradelings- og reguleringsprosesser opp i mot kommune, bistand i forbindelse med rulleringer av kommuneplanens arealdel, øvrig plan- og bygningsrett og ekspropriasjonsrett.

Ved bruk av advokat kvalitetssikres og profesjonaliseres denne prosessen. Dette er ofte både kostnads- og tidsbesparende.

Etablering eller sletting av rettigheter i fast eiendom
Ofte vil det, ved overtakelse eller endring av en eiendom, være behov for å etablere nye, overføre eller slette gamle rettigheter eller heftelser. Dette kan for eksempel dreie seg om veiretter, bo- og bruksrettigheter, tillatelse til å oppføre bygg nærmere enn 4-metersgrensen etc.

Våre advokater har lang erfaring i å kartlegge hvordan dette bør utføres på best mulig måte.

Tomtefeste
Innløsning og forlenging av gamle festekontrakter er aktuelt for mange og regelverket er uoversiktlig. Ta kontakt med oss for bistand med formell korrespondanse opp mot fester/bortfester og for å få bistand til innløsning/forlenging av tomtefeste.

Fradeling

Det kan være flere grunner til å fradele en eiendom. Noen ganger vil gamle eiendomsgrenser gjøre bruken av eiendommen uhensiktsmessig. Andre ganger kan fradeling være et ledd i en prosess om å oppnå verdiøkning. Veldig ofte vil det å fradele eksempelvis en boligeiendom føre til verdiøkning.

Kostnaden med fradeling er i de fleste tilfeller svært liten sammenlignet med verdiøkningen som oppnås.

Momentum Advokat har lang erfaring med fradelingssaker og kan bistå klienter i denne prosessen.

Seksjonering / reseksjonering

Seksjonering vil si oppdeling av en eiendom til flere bruksenheter eller eierseksjoner. For eksempel vil en bygård typisk være seksjonert i flere boligseksjoner, såkalte selveierleiligheter. En seksjonert eiendom vil alltid bestå av et fellesareal som alle seksjonseierne har en andel i.

Reseksjonering vil i hovedsak bety seksjonering av allerede seksjonert eiendom. Dette kan innebære endring, sletting seksjonering, opprettelse av nye bruksenheter eller andre endringer.

Eiendomsmegling
Se egen side om eiendomsmegling her.

Avdelingskontor Frøya

Vi har avdelingskontor på Frøya og kan også utføre eiendomsoppdrag der.

Kontakt oss

Ta kontakt ved å benytte skjemaet nedenfor, så hører du fra oss innen kort tid!

Kontakt
Navn
E-postadresse
Telefon
Hva saken gjelder
Avkrysningsbokser *